Informace o zpracování osobních údajů

V souvislosti s žádostí o bezplatnou konzultaci v rámci programu „e4 cihlový dům“ organizovaném společnými správci osobních údajů – společnostmi spolupracujícími na uvedeném programu („Společnosti“), je nezbytné, aby žadatel o bezplatnou konzultaci poskytl Společnostem pro účely vyřízení jeho požadavku osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, emailová adresa („Osobní údaje“). Pro kontaktování žadatele, proces vyřízení požadavku a související zpracování Osobních údajů není zapotřebí souhlasu žadatele. Společnosti zpracovávají Osobní údaje v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, po dobu nezbytnou pro konečné vyřízení požadavku žadatele či po dobu navazující komunikace.

Společnosti mohou žadateli dle jeho požadavků doporučit stavební společnost, jež bude realizovat výstavbu domu a předat této společnosti Osobní údaje za účelem splnění požadavků žadatele. Seznam stavebních společností je dostupný zde.

Zaškrtnutím políčka souhlasu může žadatel udělit souhlas s tím, aby Společnosti zpracovávaly Osobní údaje za účelem:

  • marketingových aktivit, jež mohou zahrnovat použití Osobních údajů pro zasílání novinek o programu „e4 cihlový dům“ a novinek o souvisejících produktech a službách Společností, jež jsou účastny na vyřízení požadavku žadatele.

Společnosti zpracovávají Osobní údaje za výše uvedeným účelem ve výše uvedeném rozsahu po dobu 5 let od jeho udělení nebo do odvolání souhlasu. Společnosti jsou oprávněny uchovávat Osobní údaje nad rámec takto stanovené doby zpracování, stanoví-li tak příslušné právní předpisy.

Souhlas se zpracováním Osobních údajů pro výše uvedené účely je možné kdykoli prostřednictvím odkazového řádku „odhlásit se“ a zakliknutím příslušných polí odvolat a Společnosti budou odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů respektovat.

Osobní údaje jsou důvěrné a budou zpřístupněny pouze oprávněným pracovníkům Společností, osobám ze skupiny Společností či jiným třetím osobám, jež zabezpečují organizaci a průběh marketingových kampaní Společností, komunikaci se zákazníky, IT a hostingové služby a marketingové průzkumy trhu. Osobní údaje budou předávány pouze v rámci EU v souladu s obecně závaznými předpisy o ochraně osobních údajů. Společnosti zpracovávají osobní údaje automatizovaně.

Žadatelé jako subjekty údajů jsou oprávněni požadovat přístup k Osobním údajům, opravu nebo výmaz Osobních údajů, jakož i omezení zpracování Osobních údajů a právo na přenositelnost Osobních údajů. Žadatelé mají právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů, jsou-li jejich údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu společných správců osobních údajů (Společností). Veškerá shora uvedená práva je možné uplatnit v písemné formě prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů Společností nebo prostřednictvím telefonního čísla 383 826 111 a e-mailu gdpr_cz@wienerberger.com. Žadatelé mají rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním Osobních údajů. Pro komunikaci se Společnostmi ohledně zpracování Osobních údajů mohu využít i pověřence pro ochranu osobních údajů, je-li ustanoven, a jehož kontaktní údaje jsou dostupné na webových stránkách Wienerberger.cz